Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy !

Witamy !

Czyste Powietrze

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Poziom dofinansowania:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dochody roczne wnioskodawcy, nie mogą przekroczyć 135 000,00 zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    – 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    – 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • najwyższy poziom dofinansowania – miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

    –  1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    –  1526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy dofinansowania:

 1. Dotacja
 2. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Obowiązujący formularz wniosku o płatność jest dostępny jako formularz online w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - link do GWD jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze;

Formy składania wniosków:

 • elektroniczna https://gwd.nfosigw.gov.pl/  -  wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektroniczne) podpisany przez Benificjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw (kwalifikowany lub zaufany podpis elektroniczny)
 • papierowa - wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Benificjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z ałącznikami w formie papierowej należy złożyć do właściwego wfośigw
 • w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem
 • w formie dotacji przeznaczonej na spłatę kredytu bankowego

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta w Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego,

– jeżeli konto w Portalu Beneficjenta zostało założone – dane do logowania,

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

– numer księgi wieczystej,

– numer działki ewidencyjnej,

– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

– wartość dochodu/rodzaj PIT,

– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym wnioskiem

o dofinansowanie, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian,

– w przypadku współwłasności budynku/lokalu mieszkalnego i/lub ustawowej wspólności majątkowej wymagane jest  podpisanie załączników zawierających oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) i/lub współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada).

W ramach Programu „Czyste Powietrze" w Gminie Górzyca został utworzony Punkt konsultacyjno-informacyjny.

Zadania Punktu konsultacyjnego - informacyjnego:

 • pomoc w przygotowaniu wniosków
 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze"
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk
 • sprawdzenie poprawności wniosków
 • przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność

Punkt informacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Górzyca, czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorek  w godzinach 800-1500 oraz piątek w godzinach 800 do 1300. Doradca - Pani Gabriela Bajsarowicz odpowiedzialna jest za kompleksową informację na temat Programu "Czyste Powietrze", w tym wypełnienie wniosku. Możliwy jest również kontakt z Doradcą pod numerem telefonu 95 759 18 92 lub drogą mailową adres : g.bajsarowicz@gorzyca.pl

W ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego możliwa jest wizyta u mieszkańca, w trakcie której przedstawione zostaną informacje o Programie wraz z oceną źródła ciepła i potrzebą jego wymiany. Wizyta taka może się odbyć po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod wyżej podanym nr telefonu.

WAŻNE STRONY:

 


Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy (stan na 30.06.2024 r.)

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków (szt).

Liczba zawartych umów o dofinansowanie (szt.)

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy (zł)

Górzyca

102

90

49

1 337 528,69